Hoe werkt een postcoderoosregeling voor u?

Op de pagina Postocoderoos is de regeling algemeen toegelicht en wat de diverse voordelen zijn. Op deze pagina  wordt specifiek ingegaan op de financiele aspecten van deelname aan de Postcoderoosregeling.  Een jaarlijks rendement van 3% tot 5% op je investering is daarbij realistisch. Om je inzicht te geven hoe het financiële aspect van een postcoderoosregeling werkt, is hieronder een rekenvoorbeeld beschreven.  Er zijn diverse variabelen die een rol spelen in het berekenen van de opbrengsten, o.a. inflatie, energieprijzen, stroomproductie, vermogen zonnepanelen, (inclusief degradatie) en levensduur van de omvormers.  De onderstaande bedragen zijn dan ook gemiddelden en kunnen bij de definitieve realisatie licht afwijken, net als het netto rendement van de investeringen van 5,8% .

 

In onderstaand rekenvoorbeeld  gaan we er vanuit dat we een zonnstroominstallatie realiseren van 500 zonnepanelen en dat er 50 deelnemers (particulieren en bedrijven) zijn. Gemiddeld is dat 10 zonnepanelen per deelnemer, maar uiteraard kan het aantal panelen per deelnemer verschillen. Voor particulieren is de bovengrens van deelname namelijk het eigen verbruik (aantal kWh per jaar) dat door de panelen wordt opgeleverd.

De (project)kosten van de nieuwe  zonnestroominstallaties

De (project)kosten van het project bestaan grofweg uit twee delen:


1) de kosten van de zonnestroominstallaties zelf, te weten: de kosten van de zonnepanelen   en  van het installeren van de zonnepanelen;   

2) de kosten voor het onderzoek aan het dak (kwaliteit en draagkracht), de kosten van de notaris,  het kadaster, de kamer van koophandel, verzekeringen, bankrekening, enzovoort.


In dit rekenvoorbeeld worden de totale kosten van een  project met 500 zonnepanelen op diverse daken   op zo’n € 180.000,- geschat. Van dit bedrag is zo’n € 30.000,- BTW. Deze BTW vordert de coöperatie later terug en wordt verrekend met de deelnemers. De totale netto-investering bedraagt hier dan zo’n  € 150.000,-. Gemiddeld is dat € 3.000,- per deelnemer en  € 300,- per zonnepaneel. Hierbij rekenen we erop dat een aanzienlijk deel van de jaarlijkse kosten -  o.a. administratie en control (accountant), OZB belastingen en reserveringen voor (toekomstig) onderhoud - via de opbrengst van de verkoop van de stroom wordt gedekt (zie hieronder).

Ook is er nog de mogelijkheid om  een Provinciale subsidie aan te vragen. De subsidie kan tot 20% bijdragen in de kosten voor de zonnestroominstallaties. Tot slot kan er voor worden gekozen dat leden jaarlijks een klein bedrag (bijvoorbeeld € 15,-) betalen als lidmaatschap. De leden van de coöperatie bepalen zelf - in de algemene ledenvergadering - elk jaar de hoogte van het lidmaatschap.

De opbrengsten van samen investeren in zonnepanelen op andermans daken

Voor de deelnemende leden van de coöperatie  zijn er grofweg  twee soorten opbrengsten:


1) opbrengsten van de coöperatie door de verkoop van de stroom, die wordt opgewekt met de zonnestroominstallatie, aan een energiebedrijf en;

2) de korting  op de energiebelasting die je als deelnemer aan de postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief)   jaarlijks ontvangt voor een periode van minimaal 15 jaar.


Ten aanzien van punt 1, éénmaal per jaar ontvangt de coöperatie  opbrengsten uit de verkoop van de opgewekte stroom (kWh). Hiervan worden eerst de algemene kosten van de coöperatie betaald: de jaarlijkse kosten voor de administratie en control (accountant), OZB belastingen en reserveringen voor (toekomstig) onderhoud. De rest kan worden verdeeld onder de leden, naar rato van het aantal panelen per deelnemer.

Het tweede deel van de opbrengst is de korting die je ontvangt op je energiebelasting. Op je eigen energieverbruik wordt energiebelasting (inclusief BTW) geheven.  Voor elke kWh die je opwekt via jouw zonnepanelen in de zonnestroominstallatie van Energierijck Berg en Dal hoef je helemaal geen energiebelasting meer te betalen, mits de opwek van jouw zonnepanelen niet groter is dan je eigen verbruik.   


Samengevat


Als je eigen jaarlijkse verbruik  3.500 kWh is en jouw 10 zonnepanelen op andermans dak wekken 2.500 kWh op, dan krijg je zelf per jaar 2.500 x 0,122 = € 305,- terug van de belastingdienst (gebaseerd op € 0,122 (incl btw)   per kWh in 2017). Let op: deze teruggave komt via de belastingdienst en geldt voor een periode van minimaal 15 jaar.  Dit voorbeeld omvat een  investering 10 zonnepanelen is € 3.000,- ( 10 x € 300,-) en een opbrengst van  € 4.575,- ( 15 x € 305,-). Je voordeel over 15 jaar is € 1.575,- (€ 4.575,- minus € 3.000,-), wat neerkomt op een netto rendement van de investeringen van 5,8% (zie rekenschema - PDF).

Uiteraard wordt er een gedetailleerde berekening gemaakt en met iedereen gedeeld als precies bekend is hoeveel mensen mee doen en wat het aantal zonnepanelen is dat kan worden geplaatst op de verschillende locaties in onze gemeente. Het wel of niet ontvangen van de Provinciale participatie subsidie is hierbij ook een belangrijke factor.

Tot slot: als alle deelnemers zich verbinden aan één energiemaatschappij dan kan de coöperatie nog een extra bonus (€'s) ontvangen. Immers, deze energiemaatschappij krijgt vele nieuwe klanten  dankzij de coöperatie.

 

Contact


Wilt u graag persoonlijk contact, mail dan naar samen@energierijck.nl.