Coöperatie

ENERGIERIJCK coöperatie u.a.

Oprichting 'Energierijck coöperatie u.a.'

Oprichtingsbijeenkomst 27 november 2017

De informatieavonden in Groesbeek, Beek en Millingen aan de Rijn werden erg goed bezocht en inmiddels zijn er zo'n 70 huishoudens en bedrijven die willen participeren in een postcoderoosproject. Fantastisch! Op de oprichtingsbijeenkomst waren ruim 50 deelnemers aanwezig voor een goede start van de coöperatie. Men heeft unaniem gekozen voor de naam Energierijck coöperatie u.a.. De eerste bestuursleden van de coöperatie zijn: Caroline de Greeff (voorzitter), Jan ter Wal (secretaris), Mieke van den Hengel (penningmeester) en André de Wijse (algemeen lid). De komende maanden wordt samen gewerkt aan de uitvoeringsfase.

Groepsfoto cooperatie Energierijck Berg en Dal

Postcoderozen

De intentie is om met 4 opweklocaties meerdere postcoderozen te realiseren in de gemeente Berg en Dal. Dakeigenaren kunnen zelf ook deelnemen tot 10.000 kWh per jaar. Verenigingen en stichtingen met een kleinverbruikersaansluiting kunnen ook meedoen. Met de 4 opweklocaties kunnen we maximaal 800 zonnepanelen plaatsen. De bijdrage aan het terug dringen van CO2 uitstoot is voor 750 zonnepanelen zo'n 100.000 kilogram CO2 per jaar. Op basis van de deelnemers en de beschikbare daken zijn diverse postcoderozen mogelijk en deze zijn hieronder afgebeeld. In de komende weken dienen ook de huurovereenkomsten met de dakeigenaren te worden opgesteld en zal er voor iedere installatie een recht van opstal moeten worden afgesloten.

Bestuur

Voor een aanwijzing van de Belastingdienst voor de Regeling Verlaagd Tarief is de oprichting van een coöperatie noodzakelijk. Vier deelnemers willen als eerste bestuursleden aan de slag. De 4 beoogde bestuursleden zijn:

 

> Caroline de Greeff - Ubbergen - voorzitter;

> Jan ter Wal – Groesbeek - secretaris;

> Mieke van den Hengel - Leuth - penningmeester;

> André de Wijse – Millingen aan de Rijn - algemeen bestuurslid.

Statuten + (concept) huishoudelijk reglement

De regiegroep heeft voor de oprichtingsbijeenkomst concept statuten en concept huishoudelijk reglement opgesteld. De statuten zijn omvangrijk en tevens breed van toepassing. Over de naam van coöperatie wordt ook op de oprichtingsbijeenkomst gesproken. de Het huishoudelijk reglement is specifieker en gaat nu om afspraken die we dienen vast te leggen in het kader van het toepassen van de Regeling Verlaagd Tarief. Het huishoudelijk reglement kunnen wij tijdens Algemene Ledenvergaderingen zelf aanpassen. Het aanpassen van statuten dient via de notaris te gaan.

 

> Statuten Energierijck coöperatie u.a.

> Concept huishoudelijk reglement

> Toelichting belangrijkste begrippen

> Deelname / interesse Postcoderoosprojecten (lidmaatschapsformulier)

 

Wil je echt alles weten over de Postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief)?

Ga dan naar de website van Hier Opgewekt!

 

De presentatie van de oprichtingsbijeenkomst is hier te downloaden.

Businesscase

Een businesscase heeft als doel het onderbouwen van een investeringsbesluit. Hierin worden de verschillende investeringskosten tegen de baten uitgezet. Bij het maken van een businesscase houden we rekening met de volgende kosten/aspecten:

 

> notariskosten: oprichtingskosten voor de coöperatie of kosten voor aanpassing statuten VvE ;

> juridisch advies en fiscaal advies;

> aanschaf- en installatiekosten van productie-installatie en toebehoren;

> vermogensdegradatie zonnepanelen / prestatieafspraken installateur (correctie);

> jaarlijkse energieprijsstijging en inflatiekosten ;

> aansluitingskosten;

> kosten vastrecht;

> (aansprakelijkheids-)verzekerings-kosten;

> bemeteringskosten netbeheerder (jaarlijks terugkerend);

> kosten productiemeter;

> huur, recht van opstal, kadasterkosten locatie;

> administratiekosten voor de coöperatie;

> bestuurs- en coöperatiekosten (o.a. marketing/communicatie/website);

> onderhoudskosten;

> afschrijving op het systeem;

> beveiliging en;

> vennootschapsbelasting.

 

Hier tegenover staan als baten:

 

> verkoop van de stroom aan duurzame energieleverancier (coöperatie = energieproducent);

> eventuele premie voor het aanbrengen van nieuwe klanten bij de energieleverancier;

> en voor de leden de belastingkorting (vrijstelling).

 

Daarnaast kan de coöperatie gebruik maken van belastingaftrek voor de kosten en de afschrijving. Voorbeeld rekenmodel. De cijfers in dit voorbeeld zijn van een ander project. Het zijn dus niet de cijfers die voor Energierijck Berg en Dal van toepassing zijn.

Offertetraject

De intentie is om met 4 opweklocaties meerdere postcoderozen te realiseren waar we maximaal 800 zonnepanelen kunnen plaatsen. Binnen de Regiegroep is inmiddels gestart met het offertetraject. Meerdere installateurs in de regio zijn benaderd voor informatie, zodat wij kunnen bepalen of ze geschikt zijn. In december willen de 3 tot 4 installateurs uitnodigen voor het bezoek aan de diverse locaties (daken). De stappen in het offertetraject zijn weergegeven in de afbeelding (rechts).

Ledenbijeenkomsten en Algemene Leden Vergaderingen

Hieronder zijn de presentaties opgenomen van de recente ledenbijeenkomsten. De laaste ledenbijeenkomst vindt plaats op 7 maart . Tijdens deze bijeenkomst is de algemente voortgang besproken en in het bijzonder het offertetraject met installateurs en dakeigenaren. Ook de planning is met de leden besproken.

 

> Presentatie ledenbijeenkomst 7 maart 2018 (PDF)

> Presentatie ALV 5 juni 2018 (PDF)

© Energierijck coöperatie u.a. | Energiecoöperatie Rijk van Nijmegen | samen@energierijck.nl | KvK 70284164